Pobuda Vanguard je platforma, ki povezuje MSP, grozde in inštitute znanja po vsej Evropi, da bi našli nove inovativne rešitve za regionalne izzive. Vpliva tudi na politiko in sodeluje z medregionalnimi partnerji za spodbujanje regionalnih inovacijskih ekosistemov. Pobuda združuje 38 najnaprednejših industrijskih regij v Evropi, osredotočenih na spodbujanje industrijskih inovacij in gradnjo evropskih vrednostnih verig na podlagi dopolnjevanja v regionalnih strategijah pametne specializacije. Leta 2013 ga je ustanovilo deset evropskih regij, ki so se zavezale, da bodo dajale zgled pri zagotavljanju rasti in delovnih mest prek medregionalnega sodelovanja, ki ga vodi industrija, soustvarjanja in sovlaganj na podlagi pametne specializacije.

PILOTI V VANGUARD POBUDI
Osrednja dejavnost pobude Vanguard je izvajanje njenih pilotnih projektov, ki so bili razviti z aktivnim sodelovanjem grozdov, znanstvenih parkov, raziskovalnih inštitutov in univerz v regijah članicah. Z združevanjem regij in njihovih deležnikov je cilj pilotnih projektov pospešiti uvajanje inovacij na trg na 8 tematskih področjih, pri čemer predstavljajo pionir novega pristopa k podpori internacionalizacije in konkurenčnosti industrije EU z združevanjem regij, grozdov in deležnikov, da bi:

  • razpravljati o skupnih ciljih in najti dopolnjevanje;
  • zemljevid in boljše razumevanje industrijskih kompetenc in zmogljivosti regij;
  • razvoj skupnih strateških akcijskih načrtov (vzpostavitev kritične mase in komplementarnih specializacij);
  • uskladiti strateške naložbe, ki izhajajo iz teh načrtov;
  • boljša podpora novoustanovljenim in malim in srednje velikim podjetjem v njihovem inovacijskem procesu;
  • narediti postopek povezovanja med obetavnimi malimi in srednje velikimi podjetji ter zagonskimi podjetji bolj učinkovit in uspešen

Sodelujemo v naslednjih pilotih:

EFEKTIVNA IN TRAJNOSTNA PROIZVODNJA (ESM)
PILOT UI
PILOT VODIK

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI MEDREGIONALNEGA SODELOVANJA
Pobuda Vanguard se vključuje v projekte EU v skladu s svojo politično zavezo regionalnega članstva o izvajanju strategij pametne specializacije, pospeševanju tehnološkega razvoja prek medregionalnega sodelovanja, podpiranju predstavitev in pilotiranja novih evropskih vrednostnih verig ter ustvarjanju pobude Vanguard za močno silo za evropsko tehnološke spremembe in napredek.

S3 skupnost prakse (S3COP)

Partnerstvo za regionalne inovacije (PRI)

V okviru PRI Evropski odbor regij in Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije sodelujeta pri raziskovanju razvoja inovacijskih partnerstev, primernih za zeleni in digitalni prehod, z gradnjo na pozitivnih izkušnjah s pametno specializacijo strategije.

Cilj PRI je preizkusiti orodja za izboljšanje usklajevanja in usmerjenosti regionalnih, nacionalnih in EU inovacijskih politik za izvajanje zelenega in digitalnega prehoda v Evropi ter za reševanje inovacijskega razkoraka v EU. PRI bo trdno zasidran v političnem okviru EU in bo podpiral izvajanje Evropskega zelenega dogovora, Horizon Europe, kohezijske politike in NextGenerationEU.

Sklop medregionalnih inovacijskih naložb (I3)

Vzporedno z razvojem svojih pilotnih projektov in pojavom zadevnih potreb po financiranju si je pobuda Vanguard prizadevala za mobilizacijo obstoječih instrumentov financiranja in po potrebi za ustvarjanje novih, v smeri popolne večnivojske (evropske, medregionalne in nacionalne) /regionalno) financiranje in okvir financiranja. Pobuda Vanguard je še posebej vključena v okvir instrumenta Interregional Innovation Investments Instrument (i3), kot soustvarjalec instrumenta i3 in član strokovne skupine i3 Evropske komisije.

Instrument za medregionalne naložbe v inovacije je sestavni del Evropskega regionalnega in razvojnega sklada (ESRR), katerega cilj je podpreti medregionalne inovacijske projekte med njihovo komercializacijo in stopnjami povečanja, tako da jih opremi s potrebnimi orodji za premagovanje zakonodajnih in drugih ovir ter jim omogoči doseči raven naložb, ki je potrebna za nadaljnji razvoj.

Instrument financiranja i3 se osredotoča na dve ključni področji:

Sklop 1 – Finančna in svetovalna podpora za naložbe v medregionalne inovacijske projekte

Ta sklop je namenjen dobro vzpostavljenim partnerstvom, katerega namen je pospešiti povečanje obsega in uveljavitev inovativnih rešitev na trgu znotraj skupnih prednostnih področij pametne specializacije. Poleg tega si prizadeva gojiti portfelj naložbenih projektov.

Sklop 2a – Finančna in svetovalna podpora razvoju vrednostnih verig v manj razvitih regijah

Primarni poudarek tega sklopa je okrepiti zmogljivosti regionalnih inovacijskih ekosistemov v manj razvitih regijah, kar jim omogoča vključitev v globalne vrednostne verige in oblikovanje partnerstev z drugimi regijami.

Leta 2021 je Evropska komisija pobudo Vanguard izbrala za člana strokovne skupine i3. S tem je bila mreža prepoznana kot ključni partner, ki podpira komercializacijo in povečevanje medregionalnih inovacijskih projektov. Kot član strokovne skupine je pobuda Vanguard formalno sposobna nadaljevati gradnjo in izboljševanje programa ter se lahko povezuje z drugimi mrežami, ki so prav tako del strokovne skupine in s katerimi pri tem odlično sodeluje, kot so ERRIN, EARTO, EURADA, EBN.

Regionalne inovacijske doline (RIV)

Program Regionalne inovacijske doline (RIV) je bil uveden na podlagi razpisa za prijavo interesa s strani Evropske komisije in evropskih odborov regij kot vodilna pobuda v okviru Nove evropske inovacijske agende. Primarni cilj RIV je spodbujanje inovativnosti in odličnosti po vsej Evropski uniji, s posebnim poudarkom na regijah z nižjimi inovacijskimi zmogljivostmi. Program to dosega z izkoriščanjem strateških področij regionalnega strokovnega znanja in specializacije – ki temeljijo na strategijah pametne specializacije regij –, vse skupaj pa je usklajeno s ključnimi prednostnimi nalogami EU. Komisija je 17. maja odprla razpise za zbiranje predlogov Regionalne inovacijske doline in dodelila 122 milijonov EUR za pobudo Evropski inovacijski ekosistemi (EIE) Obzorja Evropa in Medregionalni instrument za naložbe v inovacije (I3) Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen teh razpisov je krepitev in spodbujanje evropskih inovacijskih ekosistemov, spodbujanje kohezije s povezovanjem vseh ozemelj EU za reševanje družbenih izzivov.

Medregionalni mehanizem financiranja VINNOVATE

5. decembra je 16 regij pobude Vanguard na uradni otvoritveni slovesnosti VInnovate podpisalo pismo o nameri, s čimer je označilo svojo zavezo k sodelovanju v njegovem pilotnem razpisu, ki bo objavljen leta 2024. Ta nov instrument medregionalnega financiranja je namenjen omogočanju financiranja medregionalnih projektov v kontekstu dejavnosti pilotov pobude Vanguard.

VInnovate je edini trenutni mehanizem v EU, ki dejansko združuje:

  • Možnost za „strukturno“/kontinuirano regionalno zasidrano „medregionalno skupno načrtovanje“
  • Uporabniku prijazna ponudba medregionalnih shem nepovratnih sredstev
  • Strukturni in celostni pristop k podpori inovacij

Z VInnovate bodo regije Vanguard premostile dva (zelo pogosto razdrobljena) ključna stebra v podpori inovacijam, to je podporo za generiranje projektov in razvoj v pilotnih projektih VI ter dejansko finančno podporo.

To pomeni pomemben korak k uresničevanju cilja VI, da spodbuja medregionalne projekte, ki jih vodi industrija in so strateško vplivni in usklajeni z ustreznim okoljem financiranja, kar omogoča pravočasno izvedbo.

VInnovate poudarja tri temeljna načela, ki opredeljujejo ta inovativni finančni instrument:

Regionalno lastništvo: VInnovate postavlja regije na vodilno mesto, saj določajo dodeljevanje regionalnih sredstev, določajo obseg projektov, avtonomno upravljajo in ocenjujejo projekte.

Narejeno po meri: Instrument bo financiral inovacije MSP, prilagojene posebnim potrebam ene regije, medtem ko sodelovalna narava VInnovate omogoča, da se rezultati projekta prelijejo po omrežju.

Vzvod: ob priznavanju ključne vloge inovacij za MSP je VInnovate naslednji progresivni korak v evropskem finančnem okolju, ki služi kot model za Evropo in prihodnji večletni finančni okvir po letu 2027.