Partnerstvo za čisti vodik (v skladu s pravnim imenom Skupno podjetje za čisti vodik) je edinstveno javno zasebno partnerstvo, ki podpira dejavnosti raziskav in inovacij (R&I) na področju vodikovih tehnologij v Evropi.

Njegov cilj je okrepiti in povezati znanstvene zmogljivosti EU, da se pospeši razvoj in izboljšanje naprednih aplikacij čistega vodika. Trije člani skupnega podjetja so Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, industrija gorivnih celic in vodika, ki jo zastopa Hydrogen Europe, in raziskovalna skupnost, ki jo zastopa Hydrogen Europe Research.

Skupno podjetje Clean Hydrogen je naslednik skupnega partnerstva FCH 2 in je bilo ustanovljeno novembra 2021 s  sprejetjem uredbe Sveta  o ustanovitvi skupnih partnerstev okviru Obzorja Evropa. EU bo podprla partnerstvo za čisti vodik z 1 milijardo EUR za obdobje 2021–2027, dopolnjeno z vsaj enakovrednim zneskom zasebnih naložb (zasebnih članov partnerstva), s čimer se bo skupni proračun povečal na več kot 2 milijardi EUR. 

Raziskovalne in inovacijske dejavnosti partnerstva Clean Hydrogen v veliki meri vodijo  strategija EU za vodik  in razvoj politike v tem kontekstu, kar prispeva k njenemu izvajanju. Njegov glavni poudarek je na proizvodnji vodika iz obnovljivih virov, kot tudi na prenosu, distribuciji in shranjevanju vodika, skupaj z izbranimi tehnologijami končne uporabe gorivnih celic v prometu, stavbah in industriji.

Vloga vodikovih tehnologij

Boj proti podnebnim spremembam bo zahteval globok energetski prehod. Energetski sektor – ki vključuje uporabo energije za proizvodnjo električne energije, transport, ogrevanje in proizvodnjo – je odgovoren za več kot 70 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Doseganje cilja EU glede podnebne nevtralnosti bi od nas zahtevalo, da znatno omejimo uporabo fosilnih goriv v energetskem sektorju in jih čim bolj nadomestimo z obnovljivimi viri energije in drugimi podnebno nevtralnimi ali nizkoogljičnimi gorivi.

Vodik je nosilec energije, ki ima lahko ključno vlogo pri transformaciji energije. Uporablja se lahko kot surovina, gorivo, nosilec energije in medij za shranjevanje energije, zato ima veliko možnih uporab v industriji, prometu, energetiki in stavbah. Najpomembneje je, da pri trajnostni proizvodnji ne oddaja CO2 in pri uporabi ne onesnažuje zraka. Zato je pomemben del splošne rešitve za izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 Evropskega  zelenega dogovora.

Da bi si vodik pridobil ta položaj v mešanici energetskih virov, bo med drugim zahteval izboljšanje svoje konkurenčnosti v primerjavi z drugimi nosilci energije, raziskave in inovacije v prodornih tehnologijah ter infrastrukturno omrežje, ki ga lahko pripelje na geografsko razpršen trg.

Kontaktna oseba: dr. Zoran Marinšek, KC STV