A.SPIRE je  evropsko združenje  , ki se zavzema za upravljanje in izvajanje  soprogramiranega partnerstva Processes4Planet . Predstavlja  inovativne procesne industrije , 20 % celotnega evropskega proizvodnega sektorja v zaposlovanju in prometu ter več kot  180 deležnikov industrijskih in raziskovalnih procesov  iz več kot 20 držav, razširjenih po vsej Evropi. A.SPIRE združuje sektorje cementa, keramike, kemikalij, inženiringa, mineralov in rud, barvnih kovin, celuloze in papirja, rafiniranja, jeklarstva in vodnega sektorja, med katerimi je več vodilnih svetovnih sektorjev, ki delujejo iz Evrope.

Poslanstvo A.SPIRE je zagotoviti razvoj omogočitvenih tehnologij in najboljših praks na vseh stopnjah obsežne obstoječe proizvodnje vrednostne verige, ki bo prispevala k z viri učinkoviti procesni industriji.

 

Cilj partnerstva Processes4Planet (P4Planet) je preoblikovati evropske procesne industrije, da bi do leta 2050 dosegli krožnost in splošno podnebno nevtralnost na ravni EU, hkrati pa povečati njihovo globalno konkurenčnost. P4Planet je evropsko soprogramirano javno-zasebno partnerstvo, ustanovljeno med A.SPIRE – kot zasebnim subjektom – in Evropsko komisijo v okviru grozda 4 (Digital, industrija in vesolje) programa  financiranja Horizon Europe  .

Sistemski premik, potreben za prehod v podnebno nevtralno in krožno družbo, zahteva več kot samo tehnološke inovacije. Duh partnerstva Processes4Planet je spodbujanje celovitega sistemskega družbeno-ekonomskega pristopa! Partnerstvo ima strateški pomen za evropsko industrijo, saj vpliva na njen globalni tehnični položaj, pa tudi na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest za visoko kvalificirane delavce.

TEMELJI PARTNERSTVA

23. junija 2021 sta A.SPIRE in Evropska komisija podpisala memorandum o soglasju o soprogramiranem partnerstvu Processes4Planet, ki naj bi se izvajalo kot del  programa Horizon Europe  za raziskave in inovacije skupaj z  10 drugimi soprogramiranimi partnerstvi .

Istega dne je A.SPIRE gostil  predstavitveni dogodek Processes4Planet  za svoje člane in zainteresirane strani ( tukaj je video z vrhunci dogodka ). Dogodek je z ekskluzivno zasedbo govornikov predstavil zaveze podjetij A.SPIRE, da bodo dosegla podnebno nevtralnost, in njihovo zavzetost za doseganje ciljev Evropskega  zelenega dogovora .

CILJI PARTNERSTVA

Processes4Planet, naslednik  partnerstva Horizon 2020 SPIRE , si bo prizadeval doseči tri splošne cilje:

  1. Razvoj in uvajanje podnebno nevtralnih rešitev : P4Planet želi prispevati k podnebni nevtralnosti celotnega evropskega gospodarstva s pripravo tehnoloških in netehnoloških inovacij za poznejšo uvedbo.
  2. Zapiranje energetskih in surovinskih zank : procesne industrije bodo razvile in uvedle trajnostne krožne poslovne modele s pomočjo tehnoloških in netehnoloških inovacij, medsektorskega sodelovanja in sodelovanja z lokalnim ekosistemom. To jim bo pomagalo pri razvoju v smeri krožnosti virov in izboljšane učinkovitosti virov. P4Planet želi leta 2050 doseči skoraj nič odlaganja odpadkov in skoraj nič odvajanja (odpadne) vode.
  3. Doseganje vodilnega položaja v svetu na področju podnebno nevtralnih in krožnih rešitev, pospeševanje inovacij ter sprostitev javnih in zasebnih naložb : inovacije so potrebne, da bodo podnebno nevtralne in krožne rešitve privlačnejše. Konkurenčni položaj evropskih predelovalnih industrij bo imel koristi od svetovnega vodilnega položaja pri teh gospodarsko privlačnih rešitvah, pa tudi od okrepljene integracije v gospodarsko strukturo evropskih regij in držav članic.

STRATEŠKA AGENDA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE

Evropske procesne industrije so na robu velike preobrazbe, da bi do leta 2050 postale krožne in podnebno nevtralne.  Dokument Processes4Planet Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2050  podrobno opisuje edinstven sodelovalni pristop partnerstva za zagotavljanje medsektorskih inovacij, ki so bistvenega pomena za to. transformacija.

V tem SRIA skupnost A.SPIRE opisuje inovacije, potrebne za omogočanje podnebno nevtralnih, krožnih in konkurenčnih procesnih industrij leta 2050. V obdobju 2018–2020 je skupnost A.SPIRE sodelovala pri razvoju tega dokumenta z redno interakcijo z Evropska komisija in druge zainteresirane strani. Predstavlja svojo vizijo uspešnejše družbe, ki jo spodbuja procesna industrija, in podrobno opisuje inovacije, potrebne za uresničitev te vizije.

Direktna povezava do SRIA 2050  tukaj .

KLICI (CALLS)

Partnerstvo bo delovalo na nastajajočih tehnologijah in na povečevanju že razvitih tehnologij na višjih stopnjah tehnološke pripravljenosti (TRL), da bi dosegli pričakovano zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 in dosegli svoj polni učinek do leta 2050.

HUBi ZA KROŽNOST (H4Cs)

H4C  predstavljajo ključni element partnerstva Processes4Planet SRIA 2050. Sestavljeni so  iz samozadostnih gospodarskih industrijskih ekosistemov za celovito industrijsko-urbano simbiozo (I-US) in krožno gospodarstvo, ki zapira energetske, virske in podatkovne zanke. Njihovi dosežki bodo podprli akcijski načrt, napovedan v  Evropskem zelenem dogovoru .

PRVOVRSTNE VELIKE TOVARNE (First-of-a-kind plants – FOAKP)

Člani A.SPIRE so izrazili svojo namero za naložbe v prvovrstne velike obrate (FOAKP) ene ali več novih tehnologij, ki so vključene v vrednostne verige in jih uporablja procesna industrija. Cilj je pripeljati FOAK do TRL9, kar potrjuje privlačnost trga za inovacije in ustrezna podpora v okviru SRIA. FOAKP (v skupnosti A.SPIRE znani tudi kot “frnikole”) prikazujejo potencialni vpliv celotnega programa Process4Planet.

VKLJUČENOST ČLANOV KC STV V SPIRE AKTIVNOSTI

Člani KC STV so vključeni v naslednja delovna telesa A.SPIRE organizacije: “Digital Transversal Group”, “PWG1 Energy”, “PWG2 Process Optimization & CCU” ter “Ambassadors Group”. Aktivnosti znotraj delovnih teles zaobjemajo diskusijo, pripravo vsebin za P4Planet delovni program ter povezovanje slovenskega okolja z organizacijo A.SPIRE.

Kontakt: doc. dr. Gregor Dolanc, IJS