Moderirana razprava po zaključku prezentacij je bila izredno plodna in se je zavlekla daleč preko za to planiranega časa. Nekaj ugotovitev in sporočil, ki gradijo na prezentacijah posveta:

 1. Pomemben del udejanjanja našega akcijskega načrta je v okviru instrumenta NDC (Nacionalni Demo Center pametne tovarne). Koncept smo v okviru SRIP ToP oblikovali v grozdu KC STV in temelji na domensko in tehnološko strukturiranem NDC ob upoštevanju tudi geografsko razporejenih koncentracij usmeritev. V razvojnem ciklu se NDC umešča v TRL 4-TRL8 in sestoji iz razvojnega in demonstracijskega  Pri tem je pomembna tehnološka in nivojska povezljivost gradnikov. Razvojni segment poganjajo predvsem raziskovalno razvojni laboratoriji, demonstracijske  segmente pa prevzemajo podjetja.
 2. Celotni slovenski razvojno inovacijski ekosistem bo država verjetno podpirala z dveh smeri:
  • vzpodbujanje prenosa osnovnih in aplikativnih raziskav v inovacijski cikel, predvsem javnih raziskovalnih zavodov, z odpiranjem novih spodbud (n.pr. spin-offi),
  • spodbujanje inovacij, ki nastajajo v razvojnih okoljih drugih RO in podjetij.
 3. Časovni okvir našega akcijskega načrta zajema obdobje od 2024 do 2030: obdobje 2024-2026 v okviru sklenjene pogodbe SRIPa z MVZI, obdobje 2027-2030 kot naša vizija razvoja našega področja.
 4. Konzorcijski razvojni projekti KC STV s člani se bodo usmerjali v domače razpise in v evropske razpise HEU in drugih evropskih instrumentov.
 5. Izreden pomen in poudarek v akcijskem načrtu želimo posveti presečnosti tehnologije vodenja z drugimi domenami v drugih SRIPih. Ta namen in proces kaže tudi naše povabilo predstavnikov presečnih domen na posvetu. Proces smo ponekod že začeli, ponekod pa je v pogovarjanju. Umeščanje KETov – ključnih omogočitvenih tehnologij v druge domene je eden od najpomembnejših napredkov Strategije pametne specializacije od S4 v S5. S5 je bila sprejeta in potrjena konec 2022, začela pa naj bi se izvajati s 4.fazo SRIPov.
 6. Predstavitev predstavnice A.SPIRE nas je opomnila, da v celotni piramidi procesov v podjetju nastopajo tudi poslovni procesi, ki jih pokriva ERP. Z razvojem in ponudbo ERP se KC STV in naši člani v okviru KC STV ne ukvarjamo, je pa to eno od pomembnih stičnih področij. ERP predstavlja tudi eno od možnosti za konkretno sodelovanje z SRIP GoDigital, ki je naravni nosilec teh procesov. Že pred leti, ko smo se pogovarjali o sodelovanju z HOM IKT, smo eksplicitno postavili razmejitev v smislu, da je ERP na strani IKT, MES in kar je nižje pa na strani KC STV.
 7. V diskusiji sta bili omenjeni tudi dve paradigmi vodenja (procesov) tovarne: lokalno, v okviru lokalne poslovne entitete in oddaljeno, s strani mednarodne korporacije. Interesi in možnosti ponudbe storitev in produktov naših članov so močneje povezani z lokalno paradigmo. Situacija ima podobnosti z dvema paradigmama v sistemu oskrbe z energijo.
 8. Izobraževanje kadrov
  Ugotovili smo naraščajoče pomanjkanje sposobnih kadrov. Izredno pomemben aspekt zagotavljanja in vzdrževanja potrebnih kompetenc in znanja je sistem izobraževanja. Celotni sistem izobraževanja je najbolj zahteven skupni izziv. Izpostavili smo več aspektov, med drugim:
  • naraščajoči pomen vseživljenjskega izobraževanja in nujno opredelitve vloge institucionalnega (srednješolskega in) visokošolskega izobraževanja v njem,
  • naše izkušnje z izobraževanjem usmerjenim v znanja v razvojnem ciklu, ki smo ga pripeljali do specializacije na UL FE,
  • zamujena priložnost s kompetenčnimi centri za kadre (KOCi),
  • Izkušnja SRIP GoDigital , ki se ukvarja z organiziranjem izobraževanj v različnih področjih in uporablja različne poslovne modele,
  • da je to področje eno od področij, ki kliče po sodelovanju.