KC STV je 5.6.2024 izvedel javni posvet za tehnologije vodenja – SCCT’24, ki vse bolj postaja osrednji dogodek za tehnologijo vodenja v Sloveniji.  KC STV pripravlja strateško razvojno inovacijsko agendo (SRIA) za področje tehnologije vodenja v Sloveniji. Agenda bo tudi osnova za tehnološki del akcijskega načrta za Vertikalno verigo vrednosti Tehnologije vodenja v tovarnah prihodnosti in ključno tehnologijo HOM Tehnologija vodenja v okviru SRIP Tovarne prihodnosti. SRIA zastavlja delovanje in nadaljnji  razvoj KC STV mnogo širše, saj sodelovanje v projektu SRIP ToP ni edina prioriteta. Vključevanje čim večjega števila članov v EU projekte je hkrati tudi naložba v odprto sodelovanje  ter  možnost usmerjenega razvoja ključnih podjetij in raziskovalnih institucij na področju tehnologije vodenja v prihodnosti.

V uvodnih predstavitvah sta Zoran Marinšek in Rudi Panjtar predstavila transformacijo KC STV, ki poteka v v letu 2024 in jo zaznamuje menjava generacije na ključnih področjih delovanja ter strateški okvir za pripravo SRIA. Izpostavljene so bile dejansko 4 usmeritve, ki jih združuje SRIA in sicer:

  • smeri razvoja HOM Tehnologija vodenja
  • prioritetna  fokusna področja v vertikalni verigi vrednosti s predlogi projektov podjetij
  • sodelovanje z združenji in inciativami na področju internacionalizacije
  • sodelovanje z ostalimi SRIPi v presečnih področjih

Kot uvodni govorec je nastopil Matic Korun, Vodja Sektorja za inovacije na Direktoratu za znanost in inovacije. Povdaril  je pomembnost SRIPov v Slovenskem  inovacijskem ekosistemu, predvsem glede povezovanja celotne TRL lestvice in ukrepe Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30).

Zelo pomembno je sodelovanje v EU in globalnih združenjih, predvsem zaradi spremljanja razvoja področja in soblikovanja razvojnih priložnosti in strateških konzorcijev. Prestavnica in predstavniki združenj EFFRA&MiE, A.SPIRE & P4Planet ter UNIDO AIIM so predstavili trenutno dogajanje in usmeritve v teh združenjih in obenem predstavili strateške usmeritve v nadaljnjem obdobju.

Vodji tehnoloških prioritetnih področij (Giovanni Godena) in Horizontalne mreže Tehnologije vodenja (Miha Glavan) sta predstavila osnovna izhodišča SRIA in akcijskega plana za SRIP ToP. Vodje posameznih tehnoloških prioritetnih področij pa so podrobno predstavili izhodišča programa posameznega področja, perspektivnost, sodelujoča podjetja in raziskovalne institucije ter ideje (pobude) za predloge skupnih projektov.

Predstavitev storitev gospodarske diplomacije, ki jo je izvedel direktor Slobodan Šešum, je požela veliko zanimanja, predvsem zaradi nabora možnosti za sodelovanje pri promociji in nastopu na tujih trgih. Prilagamo povezavo za dostop do detajlnih informacij :

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DIPI/Internacionalizacija/Predstavitev-podpornega-okolja-internacionalizacije-slovenskega-gospodarstva.pdf
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/kljucni-poudarki-programa-spodbujanja-investicij-in-internacionalizacije-slovenskega-gospodarstva/

Na visokem mestu prioritet KC STV je tudi sodelovanje z ostalimi SRIPi na področjih, ki so komplementarna in potrebujejo v svojem razvoju tudi znanja iz kontrole vodenja. V zadnjem delu dogodka smo se posvetili sodelovanju med SRIPi. SRIP KG je predstavil svojo aktivnost na področju vodika, SRIP GoDigital je predstavil strateška izhodišča in usmeritve, kjer je posebno zanimiv pristop do ugotavljanja prednostnih področij delovanja in razvoja, Teces pa je v svoji predstavitvi programa SiEnE prikazal koncept osredotočenega sodelovanja z MORS, ki je privedlo do širokega mednarodnega konzorcija za sodelovanje na področju obrambe.

V zaključku dogodka smo ugotavljali možnosti sodelovanja in skupnega nastopa na razpisih s SRIP Go Digital ter možnostih izboljšave sodelovanja z ministrstvi, ki so bodisi odgovorna za SRIPe oz. posledično odgovorna za bodoče razpise TRL 3-6 in TRL 6-8.

Predstavitve z dogodka so dostopne na tej povezavi.

 

Nekaj utrinkov iz dogodka :