ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 

Rok za oddajo prijave na razpis : 15.5.2023.

Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost.

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih lastniško nepovezanih podjetij (od tega najmanj dveh malih in/ali srednje velikih podjetij), ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo  javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom.

Prijavitelj je lahko samo JRO, ki mora imeti vsaj 20% delež v izvedbi projekta. Dovoljeni so zunanji izvajalci, vendar največ v višini 20% vrednosti projekta.

Prijavljeni RRI program mora izpolnjevati naslednje elemente skladnosti z namenom in ciljem javnega razpisa:

  1. biti tematsko ustrezen in se uvrščati v enega od dveh vsebinskih sklopov javnega razpisa: a) zelenega prehoda ali b) digitalnega prehoda ter biti skladen s cilji NOO;
  2. uvrščati se mora v vsaj eno prednostno področje S5;
  3. biti skladen z načelom DNSH;
  4. biti realno izvedljiv v obdobju (so)financiranja, izkazati ustreznost in sposobnost upravičencev ter pripravljenost za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo.

Shema financiranja

Mikro ali malo podjetje Srednje podjetje Veliko podjetje
Industrijske raziskave Osnovna višina sofinanciranja 70 % 60 % 50 %
Največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii) 80 % 75 % 65 %
Eksperimentalni razvoj Osnovna višina sofinanciranja 45 % 35 % 25 %
Največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii) 60 % 50 % 40 %

Minimalni znesek finaciranja na projekt znaša 3 mio EUR, najvišji znesek pa 3,75 mio EUR

Višina sredstev javnega razpisa iz Sklada NOO znaša 15.000.000,00 EUR.

Več informacij na: ARRS – Novice, obvestila – ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

Povezava  razpisno dokumentacijo: ARRS – Načrt za okrevanje in odpornost – Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

Člani, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju konzorcija in projektov, nam pošljite svoj interes s kratkim opisom predloga sodelovanja na info@kcstv.si .